Rechten en plichten

Jaarcijfer, punten en overgangsnormen

Het jaarcijfer voor een vak is het gemiddelde van alle cijfers die een leerling in een schooljaar voor een vak behaalt. In de tabel staat hoe elk jaarcijfer zich verhoudt tot het aantal plus- of minpunten.

Overgangsnormen

Voor de overgang is de som van alle jaarcijferpunten én het gemiddelde van een aantal vakken bepalend. In het jaar vóór het eindexamen is ook de slaag/zakregeling voor het examendossier van toepassing. Leerlingen komen in de bespreekzone zodra ze op grond van het voorliggende examendossier niet geslaagd zijn. De regeling staat in artikel 10 van het examenreglement. In de tabel staan de vastgestelde overgangsnormen voor alle leerjaren uitgewerkt. Onderaan deze pagina vindt u documenten met aanvullende opmerkingen, maar ook de afspraken over toetsen en rapportage conform het leerlingenstatuut. De complete overgangsnormering staat hieronder gepubliceerd en wordt voor 1 oktober van het betreffende cursusjaar vastgesteld.