Begeleiding in vele vormen

Structuur onderwijsondersteuning

Extra begeleiding

Als bijvoorbeeld het leren niet lukt of wanneer er sociaal-emotionele problemen zijn, kan de leerling ook bij ons terecht. De school biedt leerlingen met specifieke behoeften extra begeleiding. Hieronder vindt u de structuur onderwijsondersteuning in een schema. Meer informatie over extra begeleidingsmogelijkheden is verkrijgbaar bij de mentor, teamleider en coördinator onderwijsondersteuning.

De structuur onderwijsondersteuning is in te delen in drie niveaus:

1. Basisondersteuning

Vakdocenten en mentoren zien hun leerlingen bijna dagelijks. Zij signaleren tijdens lessen en mentoruren hoe een leerling presteert en functioneert. Bij opvallende of zorgwekkende ontwikkelingen kunnen zij de hulp inroepen van hun teamleider en de coördinator onderwijsondersteuning.

2. Extra ondersteuning

In team- en rapportvergaderingen bespreken we regelmatig klassen en leerlingen. Soms vragen probleemsituaties om nieuwe afspraken of oplossingen. We proberen dan in eerste instantie passende begeleiding binnen de school te vinden. Bijvoorbeeld met de hulp van de leerlingbegeleider, trajectgroep of het huiswerkinstituut. Ook kan een leerling besproken worden in het TSO (team schoolondersteuning). Dit is een wekelijks overleg tussen de coördinator onderwijsondersteuning, schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige. Het overleg heeft als doel om preventief hulp in te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een leerling begeleiding krijgt van de schoolmaatschappelijk werker. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

3. Intensieve ondersteuning

Soms is het nodig om hulp in te schakelen van externe hulpverleners. Dit kan o.a. georganiseerd worden via het TSO. Dit alles wordt gecoördineerd door de coördinator onderwijsondersteuning, in overleg met het samenwerkingsverband.

Meer informatie over de begeleiding van onze leerlingen, waaronder de uitwerking van onze structuur onderwijsondersteuning, het onderwijsondersteuningsplan, het pestprotocol en het protocol met betrekking tot verzuim en kindermishandeling vindt u hieronder.