Contact tussen school en thuis

Ouder- en leerlingparticipatie

Onderwijs en opvoeding horen bij elkaar. Onderwijs is daarom niet vrijblijvend maar schept verplichtingen voor ouders, leerlingen en de school. Wij nodigen ouders en leerlingen uit tot participatie en inspraak. Op verschillende manieren is er overleg en houden we contact met elkaar.

Schoolvereniging

Ouders kunnen zich aanmelden als lid van de schoolvereniging. Uit het ledenbestand wordt een Raad van Toezicht gekozen. Uiteraard hebben leden inspraak tijdens de ledenvergadering.

Medezeggenschapsraad

Twee ouders en twee leerlingen kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Zo hebben zij inspraak in het schoolbeleid.

De medezeggenschapsraad bestaat uit: C. Hokke, voorzitter; G.A.M. Hogendoorn, plv. voorzitter; A.T. van Wijk, secretaris; P.M. de Vogel.
Oudergeleding: J.K. de Ronde, M. de Vette-van der Winden.
Leerlinggeleding: Mark van der Male, Nienke van den Berg.

Contact: mr@csgpm.nl

Ouderpanel

De schoolleiding spreekt graag met ouders over het onderwijs op de CSG Prins Maurits, dit doen we in het ouderpanel. Twee maal per jaar vindt het ouderpanel plaats waarin ouders hun opmerkingen over het onderwijs delen met het College van Bestuur, teamleiders en docenten.

Contactpersoon: de heer A. Knulst

A. Knulst

A. Knulst

Teamleider vwo 4, 5, 6

Leerlingenraad

Twaalf tot vijftien leerlingen praten mee over schoolzaken in de leerlingenraad. De raad vervult een adviserende en organisatorische taak. Contact: leerlingenraad@csgpm.nl