Rechten & Plichten

Rechten & Plichten

Home > OUDERS > Rechten & Plichten

Ouderpanels
U kunt als ouder uw opmerkingen over het onderwijs delen met conrectoren, teamleiders en docenten. Hiervoor werken wij met ouderpanels. Neem voor meer informatie contact op met dhr. A. Knulst.

De medezeggenschapsraad
Ouders hebben op de Prins Maurits inspraak in het schoolbeleid via de medezeggenschapsraad. U kunt uw vragen of opmerkingen mailen naar: mr@csgpm.nl

Onderwijsinspectie
Onze school valt onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Belt u voor vragen over onderwijs gratis met 1400 of kijk op www.rijksoverheid.nl 

Leerplicht
Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. De school houdt aan- en afwezigheid van leerlingen daarom nauwkeurig bij. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet. Is uw kind zonder toestemming van de rector of de leerplichtambtenaar afwezig? Dan is dat ongeoorloofd schoolverzuim. De rector is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan voor elke ongeoorloofde afwezigheid een proces-verbaal opmaken en boetes uitdelen.