Financiële zaken

Financiële zaken

Home > OUDERS > Financiële zaken

Ouderbijdrage
De school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding dekt niet alle kosten. Daarom vragen wij van alle ouders een aanvullende, vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage gebruiken wij voor noodzakelijke uitgaven, bijvoorbeeld leerlingenzorg, buskosten voor excursies, expositiemateriaal, voorlichtings- en preventieprogramma’s.

Leerlingbijdrage - € 70,- per leerling
Garantiegeld - € 10,- per leerling
Schoolpas - € 3,- per leerling

Incassoplanning
De incassoplanning geeft een overzicht van de bedragen die per leerjaar kunnen worden geincasseerd. Niet alle activiteiten zijn van toepassing per leerjaar. Deze zijn afhankelijk van de keuze die een leerling maakt. Onder 'overige' staan kosten die niet per leerjaar zijn in te delen en vaak niet voor iedereen van toepassing zijn. De incassoplanning vindt u als bijlage bij de schoolgids (te vinden onder 'downloads').

Vrijwillig
Alle genoemde bijdragen zijn volgens de wet vrijwillige bijdragen. Leerlingen worden nooit uitgesloten van activiteiten. Maar om meer te kunnen doen dan waartoe we wettelijk gehouden zijn, vinden wij een bijdrage noodzakelijk. U kunt betalen met een eenmalige machtiging.

Tegemoetkoming studiekosten
Ouders die aan bepaalde inkomenscriteria voldoen krijgen van de overheid een tegemoetkoming in de studiekosten. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar via de administratie, de basisschool of via de overheidswebsite www.duo.nl  

Boekenfonds en garantiegeld
De kosten voor leerboeken en werkboeken komen voor rekening van de school. De school betaalt deze boeken uit een schoolboekenfonds. Leerlingen lenen onze boeken en betalen jaarlijks garantiegeld. Voor boeken die bij inlevering meer schade hebben dan gebruikssporen alleen, brengen we een schadebedrag in rekening. Dit bedrag wordt ingehouden op het garantiegeld. Aan het eind van de schoolloopbaan vindt er een verrekening plaats met dit garantiegeld. Leerlingen schaffen zelf leermiddelen aan, zoals schriften, schrijfmateriaal, een rekenmachine en een atlas.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
De school is niet aansprakelijk voor vernieling, diefstal of vermissing van eigendommen van leerlingen. Alleen wanneer duidelijk is dat de school door ernstige nalatigheid verantwoordelijk is, kunt u een schadeclaim indienen. Wij hebben een Scholierenongevallenverzekering die geldt tijdens schooluren en andere schoolactiviteiten. Verder zijn leerlingen die via school stage lopen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Voor alle excursies heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. U kunt de polisvoorwaarden inzien.