Rechten & Plichten

Rechten & Plichten

Home > LEERLINGEN > Rechten & Plichten

Leerlingenstatuut
We vinden het belangrijk dat je als leerling op de hoogte bent van je rechten, maar natuurlijk ook dat je je plichten kent. Samen met onze leerlingenraad maakten we daarom een leerlingenstatuut. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we de sfeer op school goed willen houden. Hoe de school omgaat met begeleiding en er staat welke schoolregels gelden. Je hebt bijvoorbeeld recht op goed onderwijs en op een gelijke behandeling (in gelijke situaties). Een van jouw plichten is aanwezig zijn in de les. Bekijk het volledige leerlingenstatuut onder 'downloads'.

Leerlingenraad
Twaalf tot vijftien leerlingen praten mee over schoolzaken in de leerlingenraad. De raad vervult een adviserende en een organisatorische taak. Een personeelslid coacht hen hierbij. De leerlingenraad volgt zo goed mogelijk de gang van zaken binnen de school. De voorzitter, secretaris en de coaches voeren hierover drie keer per jaar een gesprek met de schoolleiding. De notulen van de leerlingenraad staan op het portaal.
Stuur je vragen of opmerkingen naar: leerlingenraad@csgpm.nl

De medezeggenschapsraad
Leerlingen hebben op de PM inspraak in het schoolbeleid via de medezeggenschapsraad. Twee leerlingen (uit de leerlingenraad) maken deel uit van de MR.
Stuur je vragen of opmerkingen naar: mr@csgpm.nl

Huisregels en gedragsregels
Met onze huisregels  en gedragsregels zorgen we ervoor dat de organisatie binnen school goed blijft. Zo kunnen we dagelijks met ongeveer 1530 leerlingen en 170 personeelsleden in een gebouw samen leven en werken en het ook veilig en gezellig houden. De huisregels gaan over orde, netheid, gehoorzaamheid, communicatie, verboden spullen, lessen, pauzes, te laat komen, ziekte en verlof. Daarnaast hebben we ook onze gedragsregels. Deze gaan uit van respect voor de ander. Ze laten dan ook geen enkele ruimte voor discriminatie, pesten, bedreigen, geweld of diefstal. Het is belangrijk dat jij en je ouders deze huisregels en gedragsregels goed bekijken. Deze zijn te vinden onder 'downloads'.

Schorsing en verwijdering
Regels overtreden leidt tot straf. In bijzondere gevallen gaat de school over tot schorsing of verwijdering. Bij schorsing ontzeggen we je één dag of meerdere dagen de toegang tot de lessen. Meestal is een geschorste leerling wel op school en volgt dan een aangepast rooster of doet alternatieve werkzaamheden. Bij verwijdering sluiten we een leerling definitief uit van het volgen van onderwijs op onze school. Verwijderen en schorsen gebeurt door de directie en gaat in overleg met de inspectie.

Leerplicht
Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. De school houdt jouw aan- en afwezigheid daarom nauwkeurig bij. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet. Ben je zonder toestemming van de rector of de leerplichtambtenaar afwezig? Dan is dat ongeoorloofd schoolverzuim. De rector is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan voor elke ongeoorloofde afwezigheid een proces-verbaal opmaken en boetes uitdelen.