Begeleiding

Begeleiding

Home > OUDERS > Begeleiding

Mentor
Vaak volstaat voor een leerling de begeleiding van zijn mentor. De mentor is de spil van de begeleiding op school. Hij houdt de cijfers van 'zijn' leerlingen in de gaten, kijkt naar de leer- en werkhouding van iedere leerling. En hij let erop dat leerlingen zich thuis voelen in de klas en op school. De mentor kent zijn leerlingen goed en is hun eerste aanspreekpunt. Hij verzorgt de contacten tussen school en thuis. U ontvangt de contactgegevens van de mentor aan het begin van het schooljaar via uw kind.

Teamleiders
De teamleider geeft leiding aan een groep mentoren en docenten die werkzaam zijn in een afdeling. Zodra er problemen ontstaan, bijvoorbeeld door ziekte, herhaaldelijk te laat komen of oplopende conflicten tussen leerlingen, kan een mentor de hulp van de teamleider inschakelen. Klassen en individuele leerlingen komen in teamvergaderingen regelmatig aan de orde. De teamleider coördineert de indeling van nieuwe klassen, overplaatsing, excursies, et cetera.

In de bijlage bij de schoolgids staan de contactgegevens van de docenten en de medewerkers van het ondersteunend onderwijs. U vindt deze bijlage onder 'downloads'.

Digitaal leerlingvolgsysteem
Voor de begeleiding van onze leerlingen gebruiken we een digitaal leerlingvolgsysteem (Magister). Hierin slaan we op verzoek van mentoren, teamleiders en schoolleiders noodzakelijke gegevens van leerlingen op. Denk dan aan rapportcijfers, leerwegadvies, basisschoolgegevens zoals de Cito-score, maar ook informatie over dyslexie, dyscalculie en eventueel contact met hulpverleners. Op het leerlingvolgsysteem is een privacyreglement van toepassing dat de veligheid van de gegevens waarborgt. Verschillende functionarissen kunnen (een deel van) deze gegevens raadplegen.

Vertrouwenspersonen
Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met klachten over seksuele intimidatie of andere vertrouwelijke zaken. Neem contact op mevr. P.M. Visser-Oostdijk of dhr. W. Guijt  

Naast de interne vertrouwenspersonen is er ook een externe vertrouwenspersoon die u kunt raadplegen.
Klik hier voor meer info.

Pestprotocol
Het pestprotocol op school omschrijft hoe we handelen als leerlingen te maken krijgen met pesten. U kunt deze vinden onder 'downloads'.  Wie signalen ontvangt over pesten, vragen wij dringend direct contact op te nemen met de mentor of teamleider. Ook kan er contact worden opgenomen met de coördinator onderwijsondersteuning.